2 kwietnia 2020 r. Imieniny obchodzą: Maria, Franciszek, Urban

Pogoda: Siedlce

Numer 14
02-08 kwietnia 2020r.

menu

NEWS

Jak pobrać e-wydanie ostatniego numeru ECHA? Na stronie głównej www.echokatolickie.pl pod zdjęciem okładki ostatniego numeru „EK” jest adnotacja: „pobierz pełne wydanie”. Klikamy w nią, a następnie w zdjęciem jedynki z numerem, który chcemy pobrać. Aby uzyskać dostęp do wybranego e-wydania należy wysłać SMS o treści DOSTEP na nr 7168. Koszt SMS to 1,23 zł z VAT.

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Historia

 
 

Kościół

18 marca 2020 r.

Sobory powszechne w drugim tysiącleciu chrześcijaństwa (cz. II)


fot. Wikimedia.commons

Sobory to zgromadzenia ogólne kardynałów, biskupów, patriarchów, teologów i innych ważnych osobistości pod przewodnictwem papieża, w celu omówienia aktualnych kwestii w życiu Kościoła. Owocami obrad Ojców Soborowych były dokumenty wydane w formie konstytucji, dekretów czy deklaracji, określające naukę Kościoła w sprawach doktrynalnych i dyscyplinarnych.

Inicjatorem soboru, który odbył się w 1512 r. w Rzymie, na Lateranie, był papież Juliusz II. Sobór mający na celu reformę Kościoła odbył się w atmosferze walki o władzę w Kościele pomiędzy cesarzem Francji Ludwikiem XII a papieżem Juliuszem II. Cesarz, którego popierał kler francuski i przedstawiciele episkopatu, zwołał nawet antysobór do Pizy, aby upokorzyć papieża. Po śmierci Juliusza II Leon X doprowadził V Sobór Laterański do końca. Ogłoszono kilka kanonów dogmatycznych, m.in. o nieśmiertelności duszy człowieka, prawo papieża do zwoływania i rozwiązywania soborów, o życiu zakonnym i przygotowaniu kandydatów do kapłaństwa. Sobór przyczynił się do wzrostu autorytetu papiestwa, a zakończył się w 1517 r. Polskę reprezentował biskup gnieźnieński Jan Łaski.

Już wkrótce po zakończeniu V Soboru Laterańskiego nastąpiła potrzeba zwołania nowego - w związku z wystąpieniami Marcina Lutra w Niemczech. Ten augustiański zakonnik zakwestionował niektóre prawdy wiary katolickiej przekazywane przez Kościół, a także prymat papieża i znaczenie odpustów.

Kolejni papieże tego okresu czynili przygotowania do soboru, lecz z powodu przeciwdziałania protestantów nie dochodził on do skutku. Dopiero papież Paweł III bullą ,,Laetare Jeruzalem” zwołał Sobór do Trydentu we Włoszech. Sobór rozpoczęty w 1545 r. trwał z przerwami do 1563 r. za pontyfikatu trzech papieży: Pawła III, Juliusza III i Piusa IV. Ze względu na wyjaśnienie prawd wiary kwestionowanych przez Lutra i opracowanie dogmatów określających naukę Kościoła na Sobór zaproszono protestantów, lecz ci odmówili, żądając, aby sobór przyjął naukę Lutra ujętą w 95 tezach, ogłoszoną na drzwiach kościoła w Wittenberdze.

 

Osiągnięcia Soboru Trydenckiego

W sprawach dogmatycznych postanowiono, że źródłem wiary w Kościele są: Pismo Święte i Tradycja, ustalono kanon ksiąg Pisma Świętego, a Wulgatę uznano za oficjalne tłumaczenie Biblii. Określono dokładnie naukę o grzechu pierworodnym, usprawiedliwieniu i łasce, opracowano naukę o chrzcie i Eucharystii, podkreślano, że Msza św. jest ofiarą Nowego Przymierza, uobecnieniem ofiary krzyżowej. Orzeczono o nierozerwalności małżeństwa i przeszkodach do jego zawarcia. W sprawach dyscypliny kościelnej sobór wydał wiele zarządzeń. Wprowadzono obowiązek rezydencji biskupa w swojej diecezji i zakaz kumulowania beneficjów, nakazano głosić kazania w niedzielę i święta, polecano zakładać seminaria duchowne dla kształcenia kapłanów, w parafiach nakazano prowadzić księgi metrykalne: chrztów, zaślubionych i zmarłych. Określono, aby przy parafiach zakładać szkoły elementarne i szpitale dla ubogich. Sobór polecił ułożyć wyznanie wiary, wydać katechizm rzymski oraz poprawić mszał i brewiarz dla sprawowania liturgii.

Na Soborze Trydenckim obecni byli trzej duchowni z Polski; największą rolę odegrał kard. Stanisław Hozjusz, biskup warmiński, bliski współpracownik papieża, który jako pierwszy z biskupów polskich dekrety soborowe gorliwie realizował w swojej diecezji.

Sobór Trydencki był jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Kościoła nowożytnego, ponieważ jasno sformułował doktrynę wiary i określił stanowisko wobec protestantów, nie przywrócił jednak jedności wiary, bo tego nie chciała strona przeciwna.

 

Sobór Watykański I

Nastąpił długi, bo trwający ponad 300 lat okres wcielania postanowień soborowych w życie Kościoła. Wiek XIX przyniósł wiele nowych zmian nie tylko w dziedzinie ekonomii i techniki lecz także w dziedzinie filozofii i życia społecznego. Powstały nowe kierunki filozoficzne przeciwne Kościołowi, np.: liberalizm, racjonalizm, deizm, socjalizm, pozytywizm. Kościół zwalczał te filozofie, ale nie zawsze skutecznie. Przeciwko nim wypowiedział się ówczesny papież Pius IX w encyklice „Quanta cura” wydanej w 1864 r. W połowie XIX w. zaistniała potrzeba zwołania soboru powszechnego w celu obrony wiary katolickiej przed szerzącymi się w Europie błędnymi nurtami światopoglądowymi i politycznymi oraz określania władzy papieża kwestionowanej przez dążące do autonomii Kościoły we Francji, Austrii i Niemczech.

8 grudnia 1869 r. papież Pius IX otworzył 20 sobór powszechny w Rzymie na Watykanie. Opracowano Konstytucję dogmatyczną ,,Dei Filius”, która mówiła o dziele stworzenia, Objawieniu Bożym, relacji między wiarą a rozumem, poznaniu Boga z piękna świata przyrody. Najważniejszym owocem soboru było ogłoszenie dogmatu o nieomylności papieża w sprawach wiary i moralności, jeżeli naucza publicznie (ex cathedra). W związku z wybuchem wojny francusko-pruskiej i zajęciem Rzymu przez wojska włoskie Pius IX 20 września 1870 r. zawiesił Sobór na czas nieokreślony. Na soborze byli obecni reprezentanci różnych diecezji z wyjątkiem biskupów z Królestwa Polskiego, którym car Aleksander II nie udzielił pozwolenia na wjazd do Rzymu.

 

Z potrzeby dialogu

Myśl o wznowieniu zawieszonego Soboru Watykańskiego I towarzyszyła kolejnym papieżom. Pius XII rozpoczął nawet przygotowania; w 1948 r. powołał pięć komisji i wyznaczył kierunki ich działania. Liczne kontrowersje, gwałtowne dyskusje, złożoność problemów i trudności zewnętrzne sprawiły, że zaniechał zwołania soboru. Papież Jan XXIII jeszcze jako kard. Józef Roncali widział potrzebę odnowy Kościoła w kontekście przemian we współczesnym świecie. Zamiar zwołania soboru ogłosił 29 czerwca 1959 r. w encyklice: ,,Ad Petri Cathedram”, w której nakreślił zadania nowego zgromadzenia soborowego. Użyte przez papieża słowo ,,aggiornamento” oznaczało wewnętrzną odnowę Kościoła i jego otwarcie na współczesność. Miał to być sobór o charakterze pastoralnym, duszpasterskim, dlatego nie mógł być kontynuacją poprzedniego. Kościół, zachowując swoją tożsamość i skarb wiary świętej, miał podjąć dialog ze światem współczesnym, aby szukać w nim człowieka zagubionego i poranionego przez grzech. Szczególną cechą Soboru był jego ekumenizm, czyli otwarcie na dialog z wyznawcami innych religii a zwłaszcza z chrześcijanami, dlatego zaproszono na Sobór przedstawicieli Kościołów: prawosławnego, protestanckiego i anglikańskiego, których jedność z Rzymem została zerwana.

 

Sobór Watykański II

Sobór Watykański II otworzył papież Jan XXIII 11 października 1962 r. Uczestniczyło w nim 2850 ojców z różnych krajów świata. Z Polski obecnych było 20 biskupów z prymasem kard. Stefanem Wyszyńskim na czele. Nie przybył tylko ani jeden biskup ze Związku Radzieckiego, Rumunii, Chin i Wietnamu. Sobór odbył cztery plenarne sesje. Między pierwszą a drugą, 3 czerwca 1963 r., zmarł papież Jan XXIII. Jego następca na stolicy piotrowej papież Paweł VI kontynuował rozpoczęte dzieło. Owocem obrad ojców soborowych były dokumenty: cztery Konstytucje, dziewięć dekretów i trzy deklaracje. Najważniejsze znaczenie wśród dokumentów posiadają Konstytucje, zawierające pozytywny wykład wiary katolickiej. Są to: Konstytucja dogmatyczna o Liturgii, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym, Konstytucja dogmatyczna o Kościele i Konstytucja duszpasterska o Kościele i świecie współczesnym. Sobór dokonał wewnętrznej reformy Kościoła do której zaliczamy: odnowę liturgii, wyznaczenie nowych dróg ewangelizacji współczesnego świata, włączenie świeckich w misję Kościoła, oraz budowanie jedności chrześcijan. Uroczyste zamknięcie Soboru nastąpiło dnia 8 grudnia 1965 r. przez papieża Pawła VI na pl. św. Piotra w Rzymie.

 

Sobory a odnowa Kościoła

Sobór Watykański II należy do najważniejszych wydarzeń w życiu współczesnego Kościoła, gdyż wyznaczył nowe kierunki pracy duszpasterskiej na kolejne lata. Duchem Soboru Kościół żyje do dziś, a jego przesłanie jest ciągle aktualne. Kościół poszukuje dróg nowej ewangelizacji, aby dotrzeć do współczesnego człowieka i doprowadzić go do spotkania z Bogiem. Na gruncie polskim reformę Kościoła w duchu Vaticanum II najbardziej skutecznie realizował w diecezji krakowskiej kard. Karol Wojtyła późniejszy papież Jan Paweł II.

Sobory powszechne wniosły pozytywny wkład w życie Kościoła. Dotyczyły szczególnie dwóch kwestii: dyscypliny kościelnej i doktryny katolickiej, przebiegały nieraz w atmosferze wpływów władzy świeckiej, co często prowadziło do schizmy. Pozytywną cechą soborów oprócz określenia prawd wiary była troska o jedność podzielonego Kościoła. Szukano drogi pojednania z Kościołem prawosławnym, protestanckim i anglikańskim, lecz często bezskutecznie. Do soborów o wyjątkowym znaczeniu należy zaliczyć: Laterański IV, Trydencki i Watykański II, bo ich nauczanie było światłem na drodze rozwoju Kościoła. Bóg przez Ducha Świętego poprzez Sobory dokonał dzieła odnowy.

JAN RZEWUSKI

Powrót

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Pamięci niezłomnych


W całym regionie uroczyście świętowano Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W programie obchodów były Msze św., prelekcje, złożenie wieńców w miejscach pamięci, a także uliczne biegi.

FOTOGALERIA

Kongres Kół Żywego Różańca


Pod hasłem „Eucharystia jako pragnienie Jezusowego Serca” 7 marca odbył się w sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim V Diecezjalny Kongres Kół Żywego Różańca. Przybyło ponad 1,5 tys. zelatorów i członków kół ŻR z czterech rejonów skupiających dekanaty ze wschodniej części diecezji siedleckiej. Wierni z pozostałych rejonów spotkają się 14 marca na kongresie różańcowym w Gończycach. [fot. Małgorzata Kołodziejczyk]

PATRONAT "ECHO"


Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
Zapraszamy młodzież szkół ponadpodstawowych do udziału w 24 Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej odbywającym się w roku szkolnym 2019/2020.
więcej »
XVI Konkurs Papieski
Hasło przewodnie tegorocznego, XVI Konkursu Papieskiego brzmi: „Życie i wolność - dar i zadanie”. Do spojrzenia na swoje życie w kontekście daru i zadania zaproszeni są młodzi ludzie z całej Polski.
więcej »
 

POLECAMY


Męska modlitwa
„Józef” to tytuł dziewiątego odcinka rekolekcji wielkopostnych pt. „Męska modlitwa” prowadzonych przez ks. Michała Olszewskiego SCJ i o. Michała Legana OSPPE. Bądźcie z nami. To czas wyjątkowy...
więcej »
24 godziny Męki Pańskiej
Niezwykły zbiór modlitw, medytacji i kontemplacyjnych wizji jednej z największych współczesnych mistyczek.
więcej »
Modlitwa do św. Rity w czasach koronawirusa
Koronawirus zbiera we Włoszech śmiertelne żniwo. Abp Renato Boccardo, który gościł w ubiegłym roku w siedleckiej parafii pw. Bożego Ciała, ordynariusz diecezji Spoleto-Norcia, gdzie znajduje się sanktuarium św. Rity w Cascii, zachęca do modlitwy za wstawiennictwem patronki spraw trudnych i beznadziejnych.
więcej »
Wielki Post z ks. Dolindo Ruotolo
Książka stanowi wybór myśli, modlitw, tekstów ks. Dolindo, które mogą nam pomóc owocnie przeżyć okres Wielkiego Postu.
więcej »
 

SONDA

 

Czas Wielkiego Postu jest okazją do...

nawrócenia, czyli przemiany swojego życia

głębszego zaufania Bogu i szukania Jego woli

powzięcia dobrych postanowień

w kontekście pandemii - okazją do przewartościowania swojego życia i hierarchii wartości

żarliwszej modlitwy i częstszej lektury Pisma ŚwiętegoLITURGIA SŁOWA


Czwartek
Czytania:
;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR